Wet Digitale Overheid: Wdo

In een tijdperk waarin digitale transformatie onvermijdelijk is geworden, is het essentieel dat de digitale overheid toegankelijk en inclusief is voor alle burgers. De Wet Digitale Overheid (Wdo), die recent is aangenomen door de Eerste Kamer, beoogt dit te verwezenlijken door eisen te stellen aan de digitale dienstverlening van de overheid.

Wat is de Wet Digitale Overheid?

De Wdo bevat geen gedetailleerde regels maar algemene principes en procedures. Dit moet zorgen voor flexibiliteit bij nieuwe digitale ontwikkelingen.  
“Naast het gebruik van functionele omschrijvingen, staan in de wet alleen de hoofdnormen. In de lagere regelgeving (die sneller tot stand kan komen) worden de details vastgelegd. Dan ben je flexibeler, en kun je sneller inspelen op veranderingen.”, aldus Barbera Veltkamp (coördinerend wetgevingsjurist bij de centrale wetgevingsdirectie).[1]

Belangrijkste uitgangspunten van de wet zijn: privacy, veiligheid, digitale inclusie, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

Digitale vaardigheden en toegankelijkheid

Mensen met beperkte digitale vaardigheden moeten de mogelijkheid hebben om te leren en zich aan te passen aan de digitale omgeving. Met de komst van de Wdo wordt twee-factorauthenticatie straks de standaard bij het inloggen bij publieke diensten.

 Mensen die moeite hebben met inloggen kunnen hulp krijgen bij informatiepunten Digitale Overheid in bijvoorbeeld bibliotheken. Daarnaast moet digitale toegankelijkheid worden gewaarborgd voor mensen met beperkingen, zodat zij ook gelijke toegang hebben tot digitale overheidsdiensten.

De markt doet mee

De Wdo is niet alleen relevant voor de overheid en burgers. Private aanbieders kunnen onder de Wdo namelijk ook een inlogsysteem aanbieden. Voordeel van deze private initiatieven is dat deze door burgers breder kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld ook in te loggen bij niet-overheid websites. Deze initiateven moeten wel voldoen aan strenge eisen vanuit de overheid met betrekking tot veiligheid en privacy. Eén van de eisen is dan ook dat deze inlogmiddelen open source werken. Exacte details over de toetreding van private partijen volgen later in lagere wetgeving (algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen).

Burgerparticipatie

Het betrekken van burgers bij het ontwerpen en implementeren van digitale overheidsdiensten is ook van groot belang. De behoeftes van burgers komen zo beter in beeld en dat levert betere, meer inclusievere oplossingen op. De overheid is nu al bezig met het betrekken van burgers bij het ontwerp van de Europese digitale portemonnee (link naar artikel over eID Wallet).

Implementatie

De eerste tranche van de wet gaat in op 1 juli en gaat over het veilig inloggen op dienstverlening van (semi)-overheidsorganisaties. De wet geldt voor overheidsinstanties (gemeentes, uitvoeringsorganisaties), de zorgsector, onderwijsinstellingen, pensioenfondsen en de rechterlijke macht. De rest van de Wdo treedt in werking zodra overheidsorganisaties technisch en organisatorisch klaar zijn om aan te sluiten.


Bronvermelding:

Digitale Overheid. (2021, 4 maart). WDO biedt toekomstbestendige basis voor digitale overheid. Geraadpleegd op 31 mei 2023

[1] Digitaleoverheid.nl

Vorig nieuwsberichtVolgend nieuwsbericht